డి.ఈ.ఓ నుండి నేరుగా సమాచారం
పొందుటకు మీ మొబైల్ నుండి
FOLLOW DEOWG
అని టైప్ చేసి 53000 నంబరు కు
SMS పంపండి.
(FOLLOW కు DEOWG కు మధ్య ఒక స్పేస్ ను తప్పనిసరిగా ఇచ్చి SMS ను పంపండి)
[NOTE: Previous subscriptions of www.deowg.com are invalid]

Sri. Siddharth Jain
  District Collector

Sri R.Narasimha Rao
Dist.Educational OfficerSSC SPOT – 2014 

Final CEs AND AEs Lists as on 14.04.2014


S.No.

Subject

Subject Code

01

Telugu

01 T – 02 T

02

Composite Telugu

03 T

03

Sanskrit

04 S-23,24 S

04

Hindi

09 H

05

English

13 E-14 E

29 E-30 E

06

Mathematics

15 T-16 T

15 E-16 E

07

Physical Science

19 T

19 E

08

Biological Science

20 T

20 E

09

Social Studies

21T-22T

21E-22E

10

Special Assistants

AllPromotion Formats - Instructions

Proforma : I to V Classes


Proforma : VI to VIII Classes


Examination Reforms and proposals in Class X
(Invited  suggestions from the Teachers, Educationists and General public on the reforms of proposed SSC Examinations.)

AP TET - 2013 - INITIAL KEY  

 SSC - MARCH - 2014 - EXAMINATION CENTRES ADDRESS LIST

SSC - MARCH - 2014 - HALLTICKETS - DOWNLOAD

 

NTSE (National Talent Search Examination) - Result

Presentation on Importance of Drug menace and to reduce demand of Drugs to enhance awareness among students

All Aided, Municipal, Private and Other Govt Schools should download Academic Calendar-2013-14 from KNOWLEDGE HUB and should follow without fail.Dr.Sarvepalli Radha KrishnanContact Information

  • E-mail: info@deowg.org
  • Telephone:
  • Fax:
  • Address: Eluru, West Godavari Dt.,
Department Of School Education